8o Γυμνάσιο Λαμίας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.

Από τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Δείτε όλη την εγκύκλιο

Προκήρυξη Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022

Aπό την Τρίτη 14-06-2022 έως και την Κυριακή 19-06-2022 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022.

Οι Εξετάσεις θα διενεργηθούν για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 27-06-2022 και θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να εξεταστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Ωστόσο, θα υπάρξουν και περιοχές όπου ο πληθυσμός των συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες υποδομές των Κ.Η.Ε., θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση των εξετάσεων σε μικρότερο χρόνο.

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής το έτος 2022 έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ–Μ5Η). Οι μαθητές που ολοκλήρωσαν αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. και πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Συγκεκριμένα από την Τρίτη 14-06-2022 έως και την Κυριακή 19-06-2022 και ώρα 23.59:

Α) Να αιτηθούν και να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών εξετάσεων του Κ.Π.Π. στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://kpp-mis.cti.gr/kppmis ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό αναρτημένο εγχειρίδιο (manual).

Β) Να ελέγξουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση ότι είναι ορθά τα αναγκαία προσωπικά τους στοιχεία, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την απόδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχίας, εφόσον διεξέλθουν επιτυχώς τις εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι τα ατομικά στοιχεία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας που θα προσκομίσει ο υποψήφιος στο εξεταστικό κέντρο (π.χ. αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο).

Γ) Εάν οι υποψήφιοι είναι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών), απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Κ.Π.Π. Το κείμενο της δήλωσης και οδηγίες διατίθενται στο σχετικό αναρτημένο εγχειρίδιο (manual).

Δ) Να δηλώσουν με την ηλεκτρονική αίτηση την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις και τον τόπο στον οποίο επιθυμούν να προσέλθουν για να εξεταστούν, από τις διαθέσιμες ανά την Επικράτεια τοποθεσίες στις οποίες λειτουργούν Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.). Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές όπου θα οριστούν Εξεταστικά Κέντρα αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα.

Ε) Να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εξετάσεις έως και την Κυριακή 19-06-2022 και ώρα 23.59. Με την επιτυχή Υποβολή αίτησης εμφανίζεται σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης («Η αίτησή σας καταχωρίστηκε με επιτυχία!»).

Σε περίπτωση που μετά από την υποβολή της αίτησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, υποψήφιος διαπιστώσει ότι έχει συμπληρώσει εσφαλμένως στοιχεία, ο υποψήφιος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία υποστήριξης της Πράξης (https://kpp.cti.gr/ypostiriksi/help-desk ).

Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει εσφαλμένως περιοχές εξέτασης, η αίτηση θα πρέπει να διαγραφεί και να υποβληθεί εκ νέου διαφοροποιώντας τις επιλογές τοποθεσίας. Η λειτουργία της διαγραφής αίτησης παύει να λειτουργεί με τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου 2022 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, θα ακολουθήσει κατανομή των υποψηφίων σε εξεταστικά κέντρα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων στις προγραμματισμένες εξετάσεις ανά περιοχή, και μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος διεξαγωγής των εξετάσεων, θα ακολουθήσει νεότερο σχετικό Δελτίο Τύπου για την ανακοίνωση των εξεταστικών κέντρων και για τη δημοσιοποίηση της ολοκλήρωσης του προγραμματισμού των εξετάσεων. Επίσης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν, μέσω του προσωπικού λογαριασμού τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ονομαστικά για την τοποθεσία στην οποία πρέπει να προσέλθουν, την ημερομηνία, τον χρόνο προσέλευσής τους και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπουν στο πληροφοριακό σύστημα και να εκτυπώσουν το προσυμπληρωμένο έντυπο Υ1 – Έντυπο Συμμετοχής σε Εξέταση Πιστοποίησης, το οποίο μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο κ.λπ., και την Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα εάν είναι ανήλικοι, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Κ.Η.Ε. που θα εξεταστούν, προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Λόγω των κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων, επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι για τη διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής θα ληφθεί υπόψη η ισχύουσα με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30819/2022 (Β’ 2676/ 31-05-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως εκάστοτε θα ισχύει.

Το Δελτίο Τύπου

Οι περιοχές εξέτασης 

Εγγραφές μαθητών: Οδηγίες προς γονείς

Οι  εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑΛ.) για το σχολικό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).

Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει προς τους γονείς και κηδεμόνες  τα ακόλουθα:

  •     Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές γίνεται με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια. Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει: α. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση (κηδεμόνας e-εγγραφές) να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (πεδίο 3α) και β. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (πεδίο 3β), και να τις αποστείλουν/καταθέσουν στο σχολείο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων από τον/τη γονέα/κηδεμόνα που θα συμπληρώσει το πεδίο 3α στην Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς θα πρέπει στο συγκεκριμένο πεδίο να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του/της όπως εμφανίζονται στο taxisnet.
  •     Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, είναι αυτή η οποία θα συμπληρώσετε στις υπεύθυνες δηλώσεις (θα πρέπει να ταυτίζεται και στις δύο δηλώσεις). Αν η διεύθυνση είναι διαφορετική από αυτή που έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, δηλαδή δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.
  •     Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα που θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.
  •     Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο στη διάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να σας δώσουν τον αριθμό.
  •     Η κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης σε Δημόσια Γενικά Λύκεια γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη χωροταξική κατανομή μπορείτε να καλείτε στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε στις σχολικές μονάδες για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ενημέρωση γονέων - κηδεμόνων

Όσοι γονείς επιθυμούν ενημέρωση σχετική με την επίδοση των μαθητών μπορούν να επικοινωνούν με τους καθηγητές σύμφωνα με το παρακάτω Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα  τηλεφωνώντας αποκλειστικά και μόνο στον αριθμό 22310.25337.
Παρακαλούμε να μην γίνονται κλήσεις για το σκοπό αυτό, στη βασική σύνδεση του σχολείου με αριθμό 22310.25187 καθώς αυτή βρίσκεται σε άλλο χώρο και εξυπηρετεί τις λοιπές διοικητικές λειτουργίες του σχολείου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Ωράριο διδασκαλίας μαθημάτων κατά την περίοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Τα μαθήματα για όλες τις τάξεις του σχολείου όταν θα πραγματοποιούνται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας webex θα έχουν ώρα έναρξης  08:30 και θα γίνονται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
Η είσοδος των μαθητών και των τριών τάξεων (Α΄, Β΄, Γ΄) θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση των συνδέσμων των διδασκόντων καθηγητών.

Οδηγίες για την επιστροφή τη Δευτέρα 10-1-2022

Μετά το άνοιγμα των σχολείων 10-01-2022 θα πρέπει να έχουμε προμηθευτεί από τις 07-01-2021 μέχρι και το Σάββατο 08-01-2022 από τα φαρμακεία, πέντε (05) Διαγνωστικά Self Test, τρία (03) για την 1η εβδομάδα και δύο (02) για την 2η  εβδομάδα.

Τα self tests γενικά θα πραγματοποιούνται μέχρι και 24 ώρες πριν την προσέλευση των μαθητών τις Τρίτες και τις Παρασκευές (ενώ για την 1η εβδομάδα θα γίνει και ένα έξτρα 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1)) .

Ο διαγνωστικός έλεγχος (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους ή μη.

Πού γίνεται η δήλωση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test);

Η δήλωση του αποτελέσματος καταχωρίζεται, όπως ίσχυε έως και πριν τις διακοπές,  στην πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr).

Από την ίδια πλατφόρμα εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Πλήθος tests σε περίπτωση κρούσματος σε τμήμα/τα σχολείου

Οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self tests την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. 

Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test ένα επιπλέων των δύο σταθερών.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλους τους μαθητές του τμήματος και όχι μόνο για τον σταυρό. 

Τι ισχύει αν μαθητής διαγνωστεί θετικός σε COVID-19;

Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον Covid-19, τότε θα μπαίνει σε καραντίνα για 5 ημέρες τουλάχιστον. 

Η καραντίνα θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες : 

  • εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο (προ – εξ άρχοντος του πυρετού)  υποχωρούν, και 
  • με αρνητικό self test. 

Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό σελφ (ή ράπιντ) τεστ, η καραντίνα θα παρατείνεται.

Σε κάθε περίπτωση η εντολή για την επιβολή ή την λήξη της καραντίνας είναι η πολιτική προστασία σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Πως δικαιολογούνται οι απουσίες σε περίπτωση κρούσματος

Προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες της καραντίνας, να προσκομίσετε βεβαίωση από την Πολιτική Προστασία, που θα φαίνεται το διάστημα (αρχή και λήξη) της καραντίνας αφού  προηγουμένως έχετε στείλει email στο generalsecretary@civilprotection.gr

Στο email γράψτε το ονοματεπώνυμο του παιδιού, τον ΑΜΚΑ, την ημερομηνία του τεστ (RAPID ή μοριακό) και ότι έχει νοσήσει. Ως αιτιολογία χορήγησης της βεβαίωσης: «για μη προσμέτρηση απουσιών»

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Διαβάστε το Σχέδιο Δράσης

Έναρξη σχολικής χρονιάς 2021-2022

Αγαπητοί Γονείς,
ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, επιθυμώ την ενημέρωσή σας σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών στο σχολείο μας. Η ιδιαιτερότητα της πανδημίας έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας η οποία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έχει περιορισθεί στην ηλεκτρονική μόνο ενημέρωση. Εκφράζουμε την ευχή και την επιθυμία να διαψευσθούν οι προβλέψεις για την εξέλιξη της πανδημίας στο μαθητικό πληθυσμό, ώστε τα σχολεία να παραμείνουν ανοικτά και να είναι υγιείς οι μαθητές μας και το οικείο περιβάλλον τους. Θα αναφερθώ επιγραμματικά σε ορισμένα από τα τρέχοντα:

1. Το σχολείο θα λειτουργήσει με 2 τμήματα στην Α΄τάξη, 2 τμήματα στη Β'τάξη και 3 τμήματα στη Γ΄τάξη με περίπου 20 μαθητές ανά τμήμα. Οι εγκαταστάσεις του σχολείου είναι άρτιες και συντηρημένες και οι αίθουσες διαθέτουν τα επαρκή σε εξοπλισμό και σε καλή κατάσταση. Τα θρανία είναι διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των μαθητών.
2. Για τη νέα χρονιά και με απαίτηση των υγιειονομικών πρωτοκόλλων να μην αναμειγνύονται μαθητές απο διαφορετικά τμήματα σε ορισμένα μαθήματα όπως π.χ οι ξένες γλώσσες ή το τμήμα ένταξης, υποχρεωθήκαμε την ανακατανομή των μαθητών της Γ΄. τάξης ώστε τα τμήματα ξένων γλωσσών να ταυτίζονται με τα γενικά τμήματα. Στο εξής λοιπόν οι μαθητές του τμήματος Γαλλικών της Γ΄. τάξης ανήκουν στο γενικό τμήμα Γ1, οι μαθητές του 1ου τμήματος Γερμανικών στο τμήμα Γ2 και οι μαθητές του 2ου τμήματος Γερμανικών στο τμήμα Γ3. Οι Α΄και Β΄τάξεις παραμένουν ως έχουν επειδή θα διδαχθούν αποκλειστικά τη Γαλλική Γλώσσα.
3. Ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά και η παραλαβή των βιβλίων θα γίνει τη Δευτέρα 13.09.21 από 09:00-10:30. Οι μαθητές θα προσέλθουν μετά τις 08:30 έχοντας μαζί τους οπωσδήποτε βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self test το οποίο πρέπει να γίνει το πολύ πριν 24 ώρες. Η βεβαίωση πρέπει να είναι είτε αυτή που εκδίδει το σύστημα (σχολική κάρτα) ή εάν δεν διαθέτετε εκτυπωτή, πρέπει να είναι συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία του μαθητή και υπογεγραμμένη από τον γονέα, αυτή που σας επισυνάπτουμε. Να γνωρίζετε ότι ο έλεγχος θα είναι αυστηρός και δεν θα επιτραπεί η παρουσία μαθητών χωρίς τη βεβαίωση ή με ελλιπώς συμπληρωμένη ή ανυπόγραφη βεβαίωση. Τα βιβλία θα παραδοθούν συσκευασμένα σε σακούλες, επομένως δεν χρειάζεται οι μαθητές να φέρουν κάτι μαζί τους για το σκοπό αυτό.
4. Η τήρηση των μέτρων στο σχολικό χώρο δυστυχώς δεν επιτρέπει την είσοδο των γονέων, όπως συνηθιζόταν και ήταν και δική μας επιθυμία, κάθε χρονιά να είμαστε όλοι μαζί αυτή την πρώτη ημέρα της έναρξης. Θα σας παρακαλέσω να τηρήσουμε χάριν της προστασίας όλων μας τη δέσμευση να μην δημιουργηθεί συνωστισμός στον παράπλευρο δρόμο, με την άφιξη και την αποχώρηση των μαθητών. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές της Γ΄. τάξης θα χρησιμοποιήσουν την πίσω έξοδο του parking ενώ οι μαθητές των Α΄και Β΄την κεντρική είσοδο.
5. Από την Τρίτη που αρχίζουν τα μαθήματα, θα ανακοινωθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα  το οποίο είναι σχεδόν πλήρες καθώς το σχολείο διαθέτει σχεδόν το σύνολο των καθηγητών που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Την Τρίτη επομένως οι μαθητές θα έχουν μαζί τους τετράδιο και στυλό, ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν για τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, με έμφαση στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Τα μαθήματα την ημέρα αυτή θα λήξουν στις 12:00.
6. Επειδή η διαχειρίστρια του σχολικού κυλικείου παραιτήθηκε, δεν υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας των σχετικών ειδών από το χώρο του σχολείου, ούτε και επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών για το λόγο αυτό. Μέχρι την επαναλειτουργία του κυλικείου- ο σχετικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17.09.21 ώρα 13:00-οι μαθητές θα φέρουν μαζί τους συσκευασμένο ό,τι προέρχεται από το σπίτι και οπωσδήποτε ένα μπουκάλι με νερό τα οποία και θα τοποθετούνται στην τσάντα τους χωρίς να έρχονται σε επαφή με αντικείμενα του περιβάλλοντος.
7. Εκτός από την προστασία του εμβολίου είναι υποχρέωση του σχολείου να απαιτεί την αυστηρή τήρηση των κανόνων που θα αναπτυχθούν στους μαθητές αλλά για όλους μας ενοποιούνται στο τρίπτυχο ΜΑΣΚΕΣ-ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. Ιδιαίτερα για τις μάσκες και έχοντας την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς θέλω να επισημάνω ότι η κακή χρήση αποτελεί κίνδυνο μετάδοσης παρά προφύλαξη. Η μάσκα είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και του διαλείμματος. Εάν η μάσκα λείπει ή δεν καλύπτει στόμα και μύτη, ο μαθητής μετά από μία παρατήρηση πρέπει να φύγει από το σχολικό χώρο και το μέτρο θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις. Μόνο όταν ο μαθητής τρώει και τότε δεν πρέπει να κινείται ή να βρίσκονται άλλοι κοντά του, η μάσκα αφαιρείται προσωρινά. Ένα μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η ύγρανση του εσωτερικού της μάσκας που εφάπτεται στο στόμα και τη μύτη και αυτό συμβαίνει με τις υφασμάτινες ή τις χειρουργικές μάσκες. Υπολογίζω ότι για κάθε ημέρα ο μαθητής θα χρειαστεί 2 τουλάχιστον από αυτές. Ωστόσο και επειδή πλέον από οικονομικής πλευράς η τιμή πολύ καλύτερων μασκών έχει μειωθεί κατά πολύ, συνιστώ την προμήθεια της μάσκας ΚΝ95(ή FFP2) η οποία εξασφαλίζει επαρκή χώρο για το στόμα και τη μύτη, δεν υγραίνεται, παρέχει πολύ μεγαλύτερη προστασία και άνετα μπορεί να φορεθεί για τις 5 ώρες του Προγράμματος. Εάν μάλιστα με την επάνοδο στο σπίτι την αφήσετε για ένα 5ήμερο (χωρίς να την πλύνετε) σε ασφαλές αεριζόμενο μέρος μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
8. Κατά το παρελθόν ο Σύλλογος των γονέων είχε εξαιρετική συνεργασία με το σχολείο και παρείχε τη συνδρομή του όποτε αυτό χρειαζόταν. Η αποφοίτηση των μαθητών όμως αρκετών γονέων κάνει επιτακτική την ανάγκη για ανάδειξη νέου Δ.Σ του Συλλόγου μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία. Για το λόγο αυτό θα συγκληθεί μέσα στον Οκτώβριο Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου στο προαύλιο του σχολείου με λήψη όλων των υγειονομικών μέτρων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία των εκλογών.
9. Εκτιμώ ότι υπό τις ιδιαίτερες δύσκολες συνθήκες της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θα επιτύχουμε τα ανοιχτά σχολεία με τη σύμπραξη όλων προς την κατεύθυνση της τήρησης των μέτρων. Ιδιαιτέρως από τους γονείς αναμένω την σχολαστική διενέργεια του σελφ τεστ που θα παραδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και θα γίνεται το πολύ 24 ώρες νωρίτερα.
10. Θα είμαι προσωπικά στη διάθεσή σας για ό,τι σας απασχολεί στο τηλ. 6937011361 καθώς και οι καθηγητές του Συλλόγου στο τηλ. 22310.25337. Η επίσκεψη στο σχολείο θα γίνεται αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση (ραντεβού). Εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και πρόοδο τους μαθητές μας, υγεία και προκοπή στις οικογένειές σας.

 

Αγαπητοί γονείς,
στη συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης, κοινοποιώ την Υπουργική απόφαση της λήψης μέτρων για την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Σας συνιστώ να τη μελετήσετε με προσοχή ιδίως τα σημεία που έχουν επισημανθεί. Διευκρινιστικά σας γνωρίζω ότι οι μαθητές θα γίνονται δεκτοί εάν προσκομίζουν είτε βεβαίωση ΠΛΗΡΟΥΣ εμβολιασμού (και των 2 δόσεων), είτε έγκυρο πιστοποιητικό νόσησης κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε τη σχολική κάρτα πραγματοποίησης self test με αρνητικό αποτέλεσμα των τελευταίων 24 ωρών. Μην ξεχάσετε να υπογράψετε τη βεβαίωση πραγματοποίησης του τεστ. Υπολογίζω στην πιστή εφαρμογή των όσων περιλαμβάνονται στις οδηγίες για να βοηθήσετε με όλες σας τις δυνάμεις στην κατεύθυνση της διασφάλισης της υγείας όλων μας.
Εύχομαι καλή και δημιουργική η νέα σχολική χρονιά.

Πατήσετε ΕΔΩ για την Υπουργική Απόφαση

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής μαθητών στα Λύκεια (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ)

Από την Παρασκευή 18-6-2021 ώρα 10.00 μπορούν να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2021-2022 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπα ΕΠΑ.Λ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουλίου, ώρα 23.59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές

Πατήσετε ΕΔΩ για την εφαρμογή e-εγγραφές

 

Επιστροφή στα θρανία με ασφάλεια: από τις 10 Μαΐου, οι μαθητές των  Γυμνασίων όλης της χώρας ξανά στα σχολεία με δωρεάν σελφ-τεστ. Από την  Τετάρτη 5/5, η προμήθεια των τεστ από τα φαρμακεία

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό καλούνται τη Δευτέρα 10 Μαΐου να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid-test).

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του self-test δρα συμπληρωματικά στα ήδη ισχύοντα μέτρα, που περιλαμβάνουν υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,  χρήση αντισηπτικών, σχολαστικούς καθαρισμούς χώρων, τακτικούς αερισμούς χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά, εξειδικευμένα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ κορωνοϊού παρέχεται δωρεάν και διενεργείται πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης, από μαθητές/τριες εκπαιδευτικούς, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες πριν την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Πατήστε ΕΔΩ να δείτε τις οδηγίες

Ανάκτηση κωδικών μαθητή/τριας στο ΠΣΔ

Όσοι μαθητές έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΣΔ αλλά δεν γνωρίζουν ή δε θυμούνται τον κωδικό πρόσβασής τους μπορούνε να κάνουν οι ίδιοι ανάκτηση κωδικού ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου:

https://register.sch.gr/password/reset_password/

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητή δεν γνωρίζει ή δεν κατάφερε να κάνει ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης, μπορεί να στείλει mail στο σχολείο mail@8gym-lamias.fth.sch.gr δίνοντας το ονοματεπώνυμό του και το τμήμα του για να γίνει ανάκτηση των στοιχείων του από εμάς.

 

 

Δείτε το βίντεο που σας εξηγεί τον τρόπο σύνδεσης στο webex meetings

Επίσης διαβάστε και τον Οδηγό του Μαθητή που εξηγεί τι χρειάζεται να κάνει ένα μαθητής για την είσοδό του στο webex meetings

πατήστε πάνω στην εικόνα και κατεβάστε τον οδηγό του μαθητή

Επισκεφτείτε την

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) - πατήστε εδώ -

πατήστε εδώ για να δείτε πως θα κάνετε εγγραφή στα μαθήματα σας

Παρακολουθήστε το video για δείτε πως κάνετε εγγραφή στα μαθήματά σας

Η υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, με στόχο τον εμπλουτισμό της κλασικής διδασκαλίας που πραγματοποιείται καθημερινά στo σχολείο, με σύγχρονα εργαλεία που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης.

Είσοδος στη η-τάξη